جزئیات پرداخت تسهیلات ارزی در ۹ بخش بزرگ اقتصادی

جزئیات پرداخت تسهیلات ارزی در ۹ بخش بزرگ اقتصادی

گل چرم: عملكرد صندوق توسعه ملی نشان از آن دارد كه در میان بخش های اقتصادی حدود ۴۱.۵ درصد از مجموع مبلغ طرح های اعلام وصول شده مربوط به بخش بالادستی نفت و گاز با رقمی بیشتر از ۱۶.۸ میلیارد دلار برای ۱۱ طرح است. طرح ها و فعالیت های نیروگاهی باز با مبلغی ۴.۸ میلیارد دلار در جایگاه دوم قرار دارد.به گزارش گل چرم به نقل از ایسنا، طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی، اعطای كلیه تسهیلات صندوق صرفا از راه عاملیت بانك های دولتی و غیردولتی است، بر این اساس طی حدود هفت پارسال از تاسیس صندوق، حدود ۱۰۴ میلیارد و ۸۰۸ میلیون دلار قرارداد عاملیت با بانك های عامل به منظور اعطای تسهیلات منعقد شده است.

در فرایند اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی و در اجرای قراردادهای عاملیت اعطای تسهیلات ارزی، طرح هایی كه بانك ها تائید و به صندوق ارسال می كنند از نظر انطباق با ضوابط ناظر بر اعطای تسهیلات از منابع صندوق بررسی و در صورت تائید، اعلام وصول (پذیرش اولیه) می شوند. سپس اعلام وصول، بانك عامل می تواند قرارداد مشاركت برای اجرای طرح را با متقاضی منعقد و با ارسال مدارك مربوطه نسبت به دریافت مسدودی برای طرح، كه به مفهوم تخصیص تسهیلات ارزی از منابع صندوق است، اقدام نماید تا از آن محل، گشایش اعتبارات مربوطه صورت گیرد. این در شرایطی است كه در صورت عدم ارسال مستندات لازم در مهلت مقرر، اعلام وصول طرح لغو و درصورت نمایش دلایل توجیهی كافی از طرف بانك عامل، مهلت تمدید میگردد.

بررسی آخرین وضعیت تسهیلات دهی صندوق توسعه ملی در حوزه ارزی نشان داده است كه طرح های اعلام وصول شده (فعال) تا اختتام نیمه اول امسال ۳۵۸ فقره با مبلغی حدود ۴۰.۴ میلیارد دلار بوده است كه برای ۳۲۸ فقره از آنها با مجموع ۳۷.۷ میلیارد دلار مسدودی صادر و به عبارتی منابع در نظرگرفته شده است. از محل این مسدودی ها باز حدود ۲۷.۵ میلیارد دلار، گشایش اعتبار فعال بابت ۲۹۸ طرح انجام گرفته است، از بین این تعداد باز برای ۲۷۶ فقره رقمی معادل ۱۶.۸ میلیارد دلار پرداخت قطعی انجام شده است.

اما از زمان تاسیس صندوق توسعه تا اختتام شهریورماه امسال به دلایلی همچون عدم تكمیل مستندات در موعد مقرر و درخواست بانك و متقاضی، حدود ۱۴۰ پرونده اعلام وصول شده به مبلغی حدود سه میلیارد و ۸۹۰ میلیون دلار و ۱۷۱ پرونده مسدود شده به مبلغی حدود پنج میلیارد و ۳۲ میلیون دلار ابطال و یا لغو و از دستور كار صندوق و بانك ها خارج شده است.

در ادامه این گزارش مجموعه ای از طرح های اعلام وصول و مسدود شده و همین طور میزان گشایش ها و پرداخت های قطعی انجام شده از محل این مسدودی ها از شروع تاسیس صندوق تا اختتام شهریورماه امسال مورد بررسی قرار گفته است.

طرح های بالادستی نفت و گاز

عملكرد صندوق توسعه ملی از این حكایت دارد كه سهم طرح های بالادستی نفت و گاز از طرح های اعلام وصول شده حدود ۱۶.۸ میلیارد دلار، مربوط به ۱۱ فقره طرح بوده كه برای تمام آنها مسدودی صادر گردیده است. از طرح های دارای مسدودی، در مجموع حدود ۱۲.۴ میلیارد دلار موفق به گشایش اعتبار شده و بابت آنها ۸.۳ میلیارد دلار پرداخت شده است. از مبلغ مسدود شده در این بخش، ۶.۸ میلیارد دلار بابت چهار فقره طرح مربوط به بخش خصوصی و ۹.۹ میلیارد دلار برای هفت فقره طرح مربوط به شركت های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی است.

طرح های پایین دستی نفت و گاز

اما سهم طرح های پایین دستی نفت و گاز از طرح های اعلام وصول شده حدود ۳۵۸ میلیون دلار، مربوط به چهار فقره طرح است كه برای تمام آنها مسدودی صادر گردیده است. همین طور برای سه فقره از این طرح ها، حدود ۳۷ میلیون دلار گشایشاعتبار انجام شده است. البته آمار نشان داده است كه بابت یكی از این سه طرح، ۲۸ میلیون دلار به متقاضیان پرداخت شده است. تمام طرح های مسدود شده در این بخش باز مربوط به بخش خصوصی است.

طرح های پتروشیمی

همچنین سهم طرح های پتروشیمی از طرح های اعلام وصول شده ۳.۷ میلیارد دلار در ۱۴ طرح است كه برای ۱۱ فقره از آن ها در مجموع ۳.۲ میلیارد دلار مسدودی صادر گردیده است. به جزیك فقره از طرح های مسدود شده، به مبلغ ۲۸۹ میلیون دلار كه مربوط به شركت وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی است، مابقی به بخش خصوصی اختصاص دارد. از مجموع طرح های مسدود شده باز برای ۱۰ طرح با مجموع رقمی حدود ۱.۴ میلیارد دلار گشایش اعتبار شده است كه بابت پنج فقره از آنها حدود ۳۰۹ میلیون دلار پرداخت انجام شده است.

طرح های پالایشگاهی

طرح های پالایشگاهی باز از طرح های اعلام وصول شده حدود ۴.۵ میلیارد دلار برای هفت طرح سهم برده اند كه برای شش فقره از آنها حدود ۴.۳ میلیارد دلار مسدودی صادر گردیده است. عملكرد صندوق توسعه ملی از آن حكایت می كند كه سه فقره از طرح های مسدود شده به مبلغی حدود ۲.۵ میلیارد دلار به بخش خصوصی و مابقی با رقمی حدود ۱.۷ میلیارد دلار به شركت های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی اختصاص دارد. بابت تمام طرح های مسدود شده در این بخش، در مجموع ۳.۹ میلیارد دلار گشایش اعتبار انجام شده كه برای پنج فقره از آنها حدود ۲.۴ میلیارد دلار پرداخت انجام شده است.

طرح های نیروگاهی

سهم نیروگاه ها از طرح های اعلام وصول شده حدود ۴.۸ میلیارد دلار برای ۵۱ طرح است. از این تعداد برای ۴۶ طرح به مبلغ ۴.۵ میلیارد دلار مسدودی صادر گردیده است. در این بین برای حدود ۳.۸ میلیارد دلار در ۳۹ طرح گشایش اعتبار شده و ۲.۲ میلیارد دلار برای ۳۵ طرح پرداخت شده است.

در این بخش از طرح های مسدود شده ۴۰ طرح به مبلغ ۳.۲ میلیارد دلار مربوط به بخش خصوصی و تعاونی و شش طرح به مبلغ ۱.۳ میلیارد دلار باز مربوط به شركت های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی است.

طرح های حمل ونقل

سهم طرح های حمل و نقل از طرح های اعلام وصول شده حدود ۲.۱۴۷ میلیون دلار برای ۱۸ طرح است كه برای ۱۳ فقره از آنها به مبلغ حدود ۱.۸۰۲ میلیون دلار مسدودی صادر گردیده است.

در این بین سه طرح به مبلغی حدود ۲۹۹ میلیون دلار مربوط به شركت های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی و ۱۲ طرح با حدود ۱.۵۰۳ میلیون دلار مربوط به بخش خصوصی و سایر است.

از مجموع طرح های مسدود شده در این حوزه نیز، پنج طرح موفق به گشایش اعتبار شده اند كه مبلغ آن در مجموع حدود ۳۴۴ میلیون دلار است. همین طور از این اعتبارات، سه طرح به مرحله پرداخت رسیده و در مجموع حدود ۲۶۷ میلیون دلار برای آنها پرداخت شده است.

طرح های فولادی

طرح های فولادی از طرح های اعلام وصول شده حدود ۲.۷ میلیارد دلار برای ۳۴ طرح سهم دارند كه برای ۳۱ فقره از آنها به مبلغی حدود ۲.۳ میلیارد دلار مسدودی صادر گردیده است. از طرح های مسدود شده نیز، ۲۵ مورد به ارزش ۱.۷ میلیارد دلار مربوط به بخش خصوصی، تعاونی و مابقی به تعداد شش فقره طرح با مبلغی حدود ۶۱۰ میلیون دلار مربوط به شركت های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی است.

در مجموع ۲۹ طرح موفق به گشایش اعتبار اسنادی از محل مسدودی خود در مجموع به مبلغی معادل ۱.۹ میلیون دلار شده اند كه ۲۷ مورد از آنها به مرحله پرداخت رسیده و در مجموع ۱.۲ میلیارد دلار بابت آنها پرداخت شده است.

طرح های سیمان، كاشی، سنگ و صنایع مشابه

سهم طرح های مربوط به سیمان، كاشی، سنگ و صنایع مشابه از سرجمع طرح های اعلام وصول شده حدود ۳۵۶ میلیون دلار برای ۳۲ طرح است كه برای تمام آنها مسدودی و پوشش ارزی صادر گردیده است. اعتبارات گشایش یافته از محل این مسدودی ها برای ۳۲ طرح معادل ۳۴۱ میلیون دلار است كه ۳۰ فقره از آنها به مرحله پرداخت رسیده و بابت آن ها درمجموع حدود ۲۷۰ میلیون دلار پرداخت شده است.

۳۱ فقره از طرح های مسدود شده در این بخش، مربوط به بخش خصوصی و تعاونی با مجموع مبلغی بالغ بر ۳۴۳ میلیون دلار است و یك فقره طرح به مبلغ ۱۳.۵ میلیون دلار مربوط به شركت های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی است.

طرح های بخش صنعت و معدن و سایر طرح ها

صنعت و معدن و سایر طرح ها (از جمله طرح های بخش های آب و كشاورزی، صنایع تبدیلی و تكمیلی، خدمات، گردشگری، بازرگانی و...) از طرح های اعلام وصول شده معادل پنج میلیارد دلار برای ۱۸۷ طرح سهم برده اند كه برای ۱۷۴ مور آن به مبلغ كل ۴.۲ میلیارد دلار مسدودی صادر گردیده است.

در این بین حدود ۳.۳ میلیارد دلار مربوط به ۱۶۲ طرح بخش خصوصی و تعاونی است و مانده آنها به شركت های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی اختصاص دارد.

همچنین در این بخش از مجموع طرح های مسدود شده، ۱۶۳ طرح موفق به گشایش اعتبار، به مبلغی معادل ۳.۳ میلیارد دلار شده اند كه برای ۱۵۹ فقره از آنها، حدود ۱.۹ میلیارد دلار پرداخت قطعی انجام شده است.

در مجموع از كل منابعی كه از محل منابع ارزی صندوق توسعه ملی برای بخخش های مختلف اعلام وصول شده است، ۴۱ درصد به نفت و گاز (بالادستی)، ۱۲ درصد نیروگاه ها، ۱۱ درصد پالایشگاه ها، ۹ درصد پتروشیمی، ۹ درصد صنعت و معدن، هفت درصد فولاد، پنج درصد حمل و نقل، یك درصد نفت و گاز(پایین دستی)، یك درصد سیمان و سنگ و چهار درصد به سایر بخش ها اختصاص دارد.


1397/09/23
13:17:09
5.0 / 5
5156
تگهای خبر: خدمات , كشاورزی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۷ بعلاوه ۳
گل چرم